جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
te-q138 تهران - قم بیلبورد اتوبان تهران قم کیلومتر 47 لاین غربی افقی 90 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q137 تهران - قم بیلبورد اتوبان تهران قم کیلومتر 48 لاین غربی افقی 108 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q136 تهران - قم بیلبورد اتوبان تهران قم کیلومتر 52 لاین غربی افقی 90 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q135 تهران - قم بیلبورد اتوبان تهران قم کیلومتر 53 لاین غربی افقی 90 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q134 تهران - قم بیلبورد اتوبان تهران قم کیلومتر 55 لاین غربی افقی 108 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q133 تهران - قم بیلبورد اتوبان تهران قم کیلومتر 55 لاین غربی افقی 90 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q132 تهران - قم بیلبورد اتوبان تهران قم کیلومتر 56 لاین غربی افقی 90 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q131 تهران - قم بیلبورد اتوبان تهران قم کیلومتر 58 لاین غربی افقی 90 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q130 تهران - قم بیلبورد اتوبان تهران قم کیلومتر 62 لاین غربی افقی 90 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q129 تهران - قم پل عابر عرشه پل مقابل مجتمع ارشیا به سمت قم لاین فرعی کیلومتر 45 افقی 91 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q128 تهران - قم پل عابر عرشه پل مقابل مجتمع ارشیا به سمت قم لاین اصلی کیلومتر 45 افقی 91 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q127 تهران - قم پل عابر عرشه پل مجتمع ارشیا به سمت تهران لاین فرعی کیلومتر 45 افقی 91 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q126 تهران - قم پل عابر عرشه پل مجتمع ارشیا به سمت تهران لاین اصلی کیلومتر 45 افقی 91 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q125 تهران - قم بیلبورد اتوبان قم به تهران کیلومتر 62 افقی 90 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
te-q124 تهران - قم بیلبورد اتوبان قم به تهران کیلومتر 60 افقی 108 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین