جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
te-k16 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا برگشت C افقی 39 50.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k15 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا برگشت B افقی 39 50.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k14 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا برگشت A افقی 45 50.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k13 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا رفت C افقی 45 50.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k12 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا رفت B افقی 45 50.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k11 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا رفت A افقی 45 50.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k10 تهران -کرج عرشه پل سواره اتوبان تهران کرج پل سواره رو نظرآباد برگشت افقی 80 30.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k9 تهران -کرج عرشه پل سواره اتوبان تهران کرج پل سواره رو نظرآباد رفت افقی 80 30.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k8 تهران -کرج عرشه پل سواره اتوبان تهران کرج پل سواره رو کردان برگشت افقی 80 50.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k7 تهران -کرج عرشه پل سواره اتوبان تهران کرج پل سواره رو کردان رفت افقی 80 50.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k6 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرج پل سواره رو مهرشهر برگشت افقی 100 70.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k5 تهران -کرج عرشه پل سواره اتوبان تهران کرج پل سواره رو مهرشهر رفت افقی 120 70.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k4 تهران -کرج عرشه پل سواره اتوبان تهران کرج پل سواره رو کلاک برگشت افقی 100 140.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k3 تهران -کرج عرشه پل سواره اتوبان تهران کرج پل سواره رو کلاک رفت افقی 100 140.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
te-k2 تهران -کرج پل عابر اتوبان تهران کرج قبل از پل کلاک مسیر برگشت افقی 75 140.000.000 تومان در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | آخرین